Regulamin

Regulamin

Regulamin zakupów w Sklepie Internetowym La Gauka

obowiązuje od 1 listopada 2014 r.

 

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9.00 do 17.00.
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
3. Klient indywidualny (lub Konsument) – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością zarobkową lub zawodową,
4. Klient biznesowy – Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną lub osobą fizyczną będącą Klientem Indywidualnym, która dokonuje Zamówienia.
5. Kodeks cywilny (lub k.c.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.u. Nr 16, poz. 93, ze zm.)
6. La Gauka – Ewa Nierychło prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EF HOME pod adresem ul. Gen. Maczka 39, 42-624 Tąpkowice, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Ożarowice, posługującego się numerem identyfikacji podatkowej NIP 645-216-56-36 oraz numerem statycznym REGON 276555379.
7. Regulamin – niniejszy regulamin zakupów w Sklepie Internetowym La Gauka.
8. Sklep Internetowy La Gauka (lub Sklep) – serwis internetowy umożliwiający składanie
Zamówień, dostępny pod adresem www.lagauka.pl
9. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz
niemożliwe do zapobieżenia (np. strajki, wojny, rozruchy, zaburzenia społeczne).
10. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym La Gauka przeznaczone do sprzedaży.
11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy La Gauka a Klientem przy użyciu serwisu internetowego Sklepu.
12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
13. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 ze zm.).
14. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
16. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego La Gauka.
18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające wolę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
19.Agent rozliczeniowy - DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164

Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000

II. Sklep internetowy La gauka.
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego La gauka.
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep prowadzony jest przez La gauka.
Regulamin określa:
a) zasady składania przez Klientów Zamówień oraz
b) zasady zawierania Umów sprzedaży.
5. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego La gauka nie jest konieczne posiadanie konta w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.lagauka.pl

III. Czynności techniczne składające się na procedurę złożenia Zamówienia.
1. Należy wejść na stronę internetową www.lagauka.pl oraz dokonać wyboru Towaru znajdującego się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego La gauka.
2. W celu złożenia przez Klienta skutecznego Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu oraz poprawne wypełnienie formularza Zamówienia.
3. Klient indywidualny przy składaniu Zamówienia powinien podać następujące dane:
a) imię, nazwisko,
b) adres zameldowania,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu kontaktowego (w celu umożliwienia potwierdzenia zamówienia),
e) adres dostawy i faktury.
4. Klient biznesowy przy składaniu Zamówienia powinien podać następujące dane:
a) pełną firmę (nazwę) Klienta biznesowego,
b) NIP,
c) REGON,
d) adres siedziby,
e) adres e-mail,
f) numer telefonu kontaktowego (w celu umożliwienia potwierdzenia zamówienia),
adres dostawy.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego La gauka tanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu Zamówienia,
b) ceny Zamówienia, przy czym wszystkie ceny zawierają podatek V A T,
c) sposobu oraz kosztów dostawy Towaru,
d) sposobu płatności za Towar.
6. W celu skutecznego przesłania Zamówienia, Klient korzystający ze Sklepu Internetowego La gauka powinien nacisnąć przycisk „zamawiam”. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na skutek złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym La gauka wiążące dla Klienta są ceny obowiązujące w chwili naciśnięcia przycisku „zamawiam”.
7. Podsumowanie Zamówienia oraz numer Zamówienia zostaną przesłane na podany przez Klienta adres e-mail.
8. Odpowiedź na wszelkie pytania można uzyskać, pisząc na ………………………………..

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży.
1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez akceptację Zamówienia przez La Gauka.
2. Akceptacja Zamówienia ze strony La Gauka może nastąpić w każdy sposób, w szczególności w drodze czynności faktycznych zmierzających do realizacji Zamówienia.
3. W przypadku wyboru przez Klienta elektronicznego sposobu płatności akceptacja Zamówienia przez La Gauka nie może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez La Gauka od Agenta rozliczeniowego informacji o autoryzowaniu dokonanej przez Klienta płatności za Towar.
4. Oferty promocyjne wysyłane za pośrednictwem kanałów elektronicznych nie obejmują mebli.

V. Dostawa.
1. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem poczty kurierskiej wybranej przez La Gauka Firma kurierska określa termin dostawy przesyłki i standardowo wynosi on 24h od momentu nadania paczki. Dostawa przesyłek odbywa się w godzinach od 8 do 16 od poniedziałku do piątku.
2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po akceptacji Zamówienia przez La Gauka w całości pokrywa Klient, chyba że dostawa następuje w ramach promocji, o której poinformuje La Gauka. Ceny dostaw widoczne są w koszyku po włożeniu do niego towarów – przed potwierdzeniem zamówienia.
4. Termin realizacji dostawy podany jest na stronach z opisem danego produktu. Towary oznaczone “na zamówienie” dostarczane są w terminie uzgodnionym z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. W zależności od dostępności towaru czas oczekiwania może wynosić od 5 dni do kilku tygodni.
5. Wszystkie towary, które termin realizacji mają dłuższy niż 1 dzień, są sprowadzane na zamówienie.
6. Zamówioną przesyłkę Klient odbiera od pracownika poczty kurierskiej, ewentualnie w oddziale podmiotu świadczącego usługi kurierskie.
7. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić stan i kompletność zawartości przesyłki, a w przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki/Towaru lub,
b) niekompletności zawartości przesyłki/Towaru lub,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient uprawniony jest do przyjęcia przesyłki i jednoczesnego spisania – w obecności kuriera – protokołu reklamacji zawierającego opis stwierdzonych nieprawidłowości. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla kuriera drugi dla Klienta) oraz podpisany przez Klienta oraz kuriera.

VI. Formy płatności.
1. Za Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego La Gauka można zapłacić:
a) przelew – płatność z góry na wskazany w mailu rachunek bankowy. Numer rachunku wysyłany jest mailem przy potwierdzeniu złożenia zamówienia.
b) płatność przelewem on-line – płatność z góry za pośrednictwem serwisu przelewy24
c) pobranie – gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru.
Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon. W przypadku przez Klienta dyspozycji wystawiamy fakturę VAT. Brak wpłaty za złożone zamówienie po upływie 5 dni roboczych od jego złożenia skutkuje anulowaniem zamówienia.
2. Podane ceny towarów są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
1. Klient indywidualny może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
3. La gauka informuje, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi indywidualnemu w wypadkach:
a) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Każda ze Stron ma obowiązek zwrócenia tego, co świadczyła jej druga strona, w stanie niezmienionym, tj. w przypadku zwrotu Towaru nie może on mieć śladów używania przekraczających skutki zwykłego zarządu.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, zwrot świadczenia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwracany Towar należy przesyłać na adres: La gauka, ul. Maczka 39, 42-624 Tąpkowice.
6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

VIII. Niezgodność Towaru z umową.
1. La gauka jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o sprzedaży konsumenckiej.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy m.in. Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy o sprzedaży konsumenckiej.
3. Brak wykonania świadczenia Strony z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła wyższa dotyczy zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
4 La gauka nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za sprzedany Towar na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową.
5. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową należy kierować na adres: EF HOME ul. Maczka 39, 42-624 Tąpkowice. La gauka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowanie w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje
1. La gauka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Klientów lub Użytkowników.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient lub Użytkownik może zgłaszać na adres: biuro@lagauka.pl

3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić La gauka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
4. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości serwisu Sklepu Internetowego La gauka.
5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji La gauka. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowanie w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Postanowienia końcowe.
1. La gauka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny m.in. na podstronie z potwierdzeniem Zamówienia dla wszystkich korzystających ze Sklepu Internetowego La gauka. Zmiana treści Regulaminu nie może naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego La gauka.
2. La gauka nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym, a serwisem Sklepu.
4. La gauka zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego La gauka, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Konsumentów.
5. La gauka przysługuje prawo okresowego zawieszenia udostępniania Sklepu w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy La gauka, a Klientem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W pozostałych przypadkach, do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Klientami lub Użytkowaniami a La gauka właściwy jest sąd powszechny, w okręgu którego jest adres La gauka.
7. La gauka zastrzega sobie prawo do wprowadzania i usuwania Towarów do oferty dostępnej za pośrednictwem Sklepu Internetowego La gauka pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Konsumentów.
8. La gauka ma prawo anulować zamówienie Klienta z powodu braku Towarów w magazynie, o czym Klient zostanie poinformowany.
9. La gauka zachęca Klienta do zapamiętania Regulaminu na urządzeniu końcowym. La gauka informuje, że na żądanie Klienta udostępnia Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2014r.

Prawa autorskie
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) wszelkie zawarte na stronie www.lagauka.pl treści, a w szczególności opisy produktów, rozwiązania graficzne, fotografie oraz treść regulaminu i polityki prywatności są chronione. Naruszenia tych praw autorskich, polegające na kopiowaniu i rozpowszechnianiu jest niedozwolone.